Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS:

7.0/10 trong tổng số 206 phiếu bầu.
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 1
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 2
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 3
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 4
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 5
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 6
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 7
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 8
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 9
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 10
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 11
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 12
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 13
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 14
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 15
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 16
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 17
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 18
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 19
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 20
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 21
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 22
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 23
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 24
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 25
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 26
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 27
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 28
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 29
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 30
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 31
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 32
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 33
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 34
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 35
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 36
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 37
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 38
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 39
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 40
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 41
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 42
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 43
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 44
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 45
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 46
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 47
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 48
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 49
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 50
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 51
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 52
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 53
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 54
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 55
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 56
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 57
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 58
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 59
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 60
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 61
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 62
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 63
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 64
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 65
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 66
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 67
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 68
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 69
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 70
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 71
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 72
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 73
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 74
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 75
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 76
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 77
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 78
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 79
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 80
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 81
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 82
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 83
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 84
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 85
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 86
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 87
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 88
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 89
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 90
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 91
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 92
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 93
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 94
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 95
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 96
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 97
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 98
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 99
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 100
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 101
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 102
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 103
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 104
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 105
Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS Trang 106
▲ Lên Trên
  • Nói không với TỆ NẠN xem truyện ko comment!!!
  • Hãy comment và Liked để nhóm dịch và uploader lao động hăng say!
  • LƯU Ý: BQT không xem hết tất cả comment. Vì vậy muốn góp ý, báo lỗi, kiện cáo, xin Per... vui lòng vào mục liên hệ.

Chú ý: Ko tiết lộ nội dung truyện. Ko dẫn link sang web khác.

Bình luận

Chunie Chap 004-BONUS

Anou cho cháu hỏi, cái này có mâng hay anime khong ạ?
Sao thấy mọi người bảo hóng và phấn khích các kiểu a? emo

Wiz Chap 004-BONUS

@Chunie|552646:cái này là game nha bạn

trn_simple Chap 004-BONUS

Trời ơi cưng xỉuuuuuuuuuuuuu


cảm ơn bạn dịch rất nhiều nhé. Ôm ngàn cái TvT  

heolucsi Chap 004-BONUS

A... hay quá, cảm ơn nhóm dịch nhé, nhìn cặp Juzen mà ngồi la như con động kinh ấy, hay quaaaaaaaaaaaaaaaaaaaemoemoemoemo

hanphamitsme Chap 004-BONUS

chơi game mà suốt ngày phải né route của hai cha này, vì hai ông của nhau rồi mà, mình nào dám phá hớ hớ emo Juzen muôn năm


 

Miu Xjnh Chap 004-BONUS

dễ thương ko chịu nổi, sao hai đứa moeeeeeeeee quá dị...emo

Trang (3): [1] 2 3 » Cuối

Đọc Truyện Tranh Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi chap 4-BONUS online. Được cập nhật lần cuối vào 2017-07-23 22:22:11

Bạn đang xem Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS là bản dịch tiếng việt của manga nổi tiếng Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi dịch bởi: Truyện Tranh Gay. Đây là một truyện hấp dẫn thuộc thể loại: yaoi, mystic messenger, han jumin, zen, boy love, comic, doujinshi, drama, ecchi, romance, shounen ai, soft yaoi, phát hành tại tt8, Đam mỹ, yaoi của tác giả: Kandismon. Và được phát hành lần đầu tiên vào năm 2017. Đây cũng là 1 truyện dành cho đọc giả có độ tuổi 16+.

Trong quá trình đọc truyện tranh, nhất là khi xem truyện Xoa Dịu Trái Tim Anh (Catharsis) - Mystic Messenger Doujinshi Chap 4-BONUS, nếu thấy truyện die, lỗi trang, thiếu trang, trùng trang, nói chung xem ko được. Hãy báo lỗi ngay cho bọn mình, bọn mình sẽ tìm cách fix ngay khi có thể. Nếu bạn thấy truyện hay, hãy bình luận để trao đổi với những người khác. Nếu bạn muốn đóng góp thông tin gì về truyện cũng có thể viết vào ô bình luận. Đó sẽ là các thông tin bổ ích để những người xem sau tham khảo.

{*Yftach Yohay 25/10 / 2021 *}